Provozní řád areálu Nisa Park

Každý návštěvník hřiště je povinen se s tímto návštěvním řádem seznámit a řídit se jeho ustanoveními.

Otevřeno dle aktuální otevírací doby na web. stránkách www.nisapark.cz, na vývěsce v areálu, nebo na FB Nisa park.

Podmínkou pro vstup do areálu Nisa park je zaplacení vstupného za osobu dle platného ceníku (cena zahrnuje platnou sazbu DPH). Po opuštění areálu je vstupenka neplatná. Návštěvník má možnost zakoupit si permanentní kartu na celou sezónu, která je nepřenosná a obsahuje fotografii, nebo výhodný balíček 10 vstupů.

Areál slouží k volnočasovým aktivitám pro děti i dospělé, přičemž je nutné zohlednit psychické a fyzické dispozice osob. Děti do 6 let musí být v doprovodu osoby starší 18 let. Uživatelé musí být pohybově a mentálně způsobilí k užívání herních prvků i vybavení a dodržovat věkovou a váhovou kategorii stanovenou pro jednotlivé prvky. Každý kdo způsobí poškození vybavení areálu je povinen uhradit vzniklou škodu ve prospěch provozovatele.

Jednotlivé prvky mají certifikáty dle ČSN EN 1176 a jsou určeny pro děti od 3 do 15 let. Trampolíny splňují bezpečnostní požadavky dle ČSN EN 1176 a 14960 a jsou určeny pro všechny věkové i váhové kategorie.

Pohyb v areálu a využívání herních prvků i trampolín je na vlastní nebezpečí. Za případný úraz, způsobený porušením tohoto provozního řádu, nenese provozovatel žádnou zodpovědnost. V případě úrazu hlaste událost provozovateli, který má povinnost zapsat vše do úrazové knihy.

V areálu je z bezpečnostních důvodů zakázáno používat skleněné nádoby, sklenice, aj.

Provozovatel ani obsluha areálu nenese zodpovědnost za ztrátu či poškození odložených věcí.

Úklid areálu je prováděn dle potřeby a nutnosti, údržba veřejné zeleně každých 14 dní.

Nedodržuje-li uživatel tento návštěvní a provozní řád, je provozovatel oprávněn jej z areálu vykázat.

Prosím dbejte bezpečnosti Vás i Vašich dětí.


Návštevník je povinen

Děti do 6 let musí být v doprovodu osoby starší 18 let.

Seznámit se s tímto řádem a dodržovat ho.

Respektovat odpovědnou osobu.

Nepoužívat hrací prvky a vybavení pokud je vlhké, kluzké, namrzlé či jinak viditelně poškozené.

Dodržovat pravidla slušného chování, hygieny a bezpečnosti tak, aby svým chováním neohrozil a neomezil ostatní návštěvníky.

Uklízet po svých dětech hračky a nechávat je na místě určeném.

Šetřit a chránit prostory i vybavení areálu.

Nést odpovědnost za škody způsobené byť z nedbalosti (v případě poškození bude provozovatel vymáhat náhradu nákladů vynaložených na opravu).

Kola parkovat na určené místo do stojanu, neopírat o plot či hrací prvky.


V areálu je zakázáno

Lezení přes plot, podlézání plotů, lezení na sloupy, oplocení a ostatní konstrukce v areálu.

Používání skla z bezpečnostních důvodů (skleničky, hrníčky, lahvičky).

Vstup se zvířaty.

Kouření v prostorách areálu povoleno pouze na vyznačených místech štítkem „Kuřácká zóna“. Nedopalky prosím odhazujte na místo jim určené.

Konzumace vlastních potravin (po dohodě s obsluhou).

Vynášení vybavení (hraček) z areálu.

Užívání omamných, toxických a psychotropních látek.

Prostory areálu využívat jako toalety.

Poškozování a znečišťování prostor areálu. Při zjištění této skutečnosti bude provozovatel vymáhat náhradu nákladů vynaložených na opravu či úklid.

Pořádání reklamních či propagačních akcí, roznášení letáků bez vědomí provozovatele.

Manipulace s otevřeným ohněm, rozdělání ohně bez vědomí odpovědné osoby.

Vjezd motorovými vozidly s výjimkou obsluhy.

Děkujeme Vám, že dodržujete návštěvní řád a přejeme Vám hezkou zábavu!

Porušení pravidel stanovených tímto návštěvním řádem je přestupkem ve smyslu § 46 ods. 2 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a lze za takové porušení uložit pokutu až do výše 30.000 Kč pro fyzickou osobu (právnické osobě do výše 200.000 Kč)

Herní prvky a trampolíny nepoužívejte, pokud jsou kluzké, mokré, namrzlé nebo jinak viditelně poškozené!!!

Děti do 6 let musí být v doprovodu osoby starší 18 let.